ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 18, 2009

ಅಮ್ಮ ನಿ ಹೇಳದಿರು ..

ಅಮ್ಮ ನಿ ಹೇಳದಿರು ...
ಸಂಬಳ ಊಳಿಸು ..ಊಳಿಸು...ಎಂದು ..
ಸಂಬಳ ಊಳಿಸಿದರೆ ಏನು ಬಂತು ...!!
ನನಗೆ ಬೇಕಲ್ಲವೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ..ಬೀಡ ..!
ಯಾರು ಕೊಡುವರು ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಊಳಿಸಿದರೆ....??
ಕೊನೆಗೆ ಊಳಿಸಿ ಹೋಗುವೆನು ....
ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿ ಪಂಜರ .......!!!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: