ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 8, 2009

enahudukali naa

ಏನ ಹುಡುಕಲಿ ನಾ ಏನ ಹುಡುಕಲಿ ..maru
maruboomiyalli ನೀರ ಹುಡುಕಿದೆ ..
ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯಲಿ ತಂಗಾಳಿ ಬಯಸಿದೆ ...
ಕಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ದದಲಿ ಮರದ ನೆರಳ ಹುಡುಕಿದೆ ..
ಊಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿನೀರ ಬಯಸಿದೆ ..
ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಮನಸಿನಲಿ ವಳಿತ ಬಯಸಿದೆ ...
ಮುಪ್ಪು ಕವಿದ ಮುಕದಲಿ ಮಗುವ ನೆಗೆಯ ಬಯಸಿದೆ ...
ಬಯಕೆ ಯಂಬ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕನಸ ಹುಡುಕಿದೆ ...
ಏನೋ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಊಸಿರಹಿಡಿದು ...
ಮೌನ ರೋದನದಿ ಹುಡುಕಿದೆ ..
ಪ್ರಕೃತಿಯಂಬ ..ತಾಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಮ ವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಹುಡುಕಿದೆ ...??!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: